Liefdevolle aandacht
voor ieder kind
Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer

Pedagogisch beleid Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer

 

Doelstelling

Ons doel is het bieden van liefdevolle aandacht, zorg, spelmogelijkheden en ontwikkelingskansen aan kinderen in de leeftijd van 6 weken totdat ze de basisschool verlaten.

Pedagogische uitgangspunten

Kinderopvang is een prachtig vak. Onze inspiratie vinden we in de dagelijkse omgang met de kinderen. Onze pedagogische uitgangspunten zijn:

1. Plezier in ontwikkeling is een van onze speerpunten. Wij dragen bij aan de ontwikkeling van je kind in een veilige en gezonde omgeving. Kwaliteit staat bij SKH hoog in het vandaal. Niet alleen zorgen wij ervoor dat je kind zich met plezier ontwikkelt en groeit, ook onze pedagogisch medewerkers ontwikkelen zich dagelijks. Zij krijgen pedagogische ondersteuning van hun leidinggevende, en onze pedagogisch coach zorgt ervoor dat iedere medewerker volgens het SKH-beleid werkt. Via onze elektronische leeromgeving krijgen pedagogisch medewerkers bijscholing op elk pedagogisch vlak. Een leven lang leren. Met plezier.

2. Bij SKH vinden wij dat ieder kind een plek verdient op onze mooie kinderopvang. Wij maken geen onderscheid en proberen voor ieder kind, eventueel met extra aandacht van onze deskundige medewerkers, een geschikte plek op de groep te vinden.

3. In aanvulling op de thuissituatie en (bij kinderen van 4 jaar en ouder) schoolsituatie vormt de kinderopvang een apart “opvoedingsmilieu”. Door vaste pedagogisch medewerkers op de groep voelt je kind zich snel vertrouwd en thuis. Wij zorgen voor voldoende uitdaging en stimulans om op ontdekking uit te gaan en te ontwikkelen. Wij hebben goed contact met jou als ouder/verzorger.

Samenwerking onderwijs

Een aantal van onze locaties is onderdeel van een Integraal Centrum, Brede School of Community School. Dit betekent kinderopvang en onderwijs onder één dak. De doorgaande leerlijn en de nauwe samenwerking met school komen de ontwikkeling van kinderen ten goede. Kinderen vanaf 3,5 jaar die er aantoe zijn, gaan een moment per week spelen in groep 1. Hierdoor zijn zij al gewend aan de leerkrachten, ruimtes en gebruiken van de basisschool. Voor peuters maakt dit de overgang naar groep 1 een stuk makkelijker.

Visie op ontwikkeling en opvoeding

Hoe kijken wij naar kinderen?
Kinderen worden vol potentie geboren. Ze zijn de bouwers van zichzelf en willen uitgedaagd worden. In onze visie ligt het accent op kinderen begeleiden en het volgen van hun eigen weg. We willen adequaat reageren op wat het kind in een bepaalde fase nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Elk kind heeft unieke talenten en een eigen karakter en temperament. De beste manier om iets te leren is dan ook voor elk kind anders. Spelen en leren gaan gemakkelijk en plezierig als de natuurlijke leerstijl niet belemmerd wordt. -

Hoe kijken wij naar ontwikkeling?
Naast de ontwikkeling van de persoonlijke talenten van de kinderen, bestaan er ook de algemene ontwikkelingsfasen. Elke ontwikkelingsperiode houdt als het ware een taak voor het kind in. Voorbeelden hiervan zijn leren praten of leren omgaan met conflicten. Het leren beheersen van taken is belangrijk voor de latere ontwikkelingsfasen en het welbevinden van het kind. Elk kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Duidelijk is dat ontwikkeling en welbevinden niet los van elkaar staan. We volgen, samen met de ouders/verzorgers, beide aspecten. Elk kind krijgt bij de start van de opvang een eigen mentor. De mentor, een vaste pedagogische medewerker van de groep van je kind, voert de gesprekken met de ouders en is het aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor de ouders. Zij zorgt ervoor dat de andere medewerkers op de hoogte zijn van afspraken en ontwikkelingen en zorgt ook voor de overdracht naar de mentor van een volgende groep. Om de ontwikkelingstaken te leren beheersen en de persoonlijke talenten te ontwikkelen is een liefdevolle en stimulerende omgeving nodig. De opvoeders, zowel ouders als groepsleiding, hebben afhankelijk van de leeftijdsfase en de persoonlijkheid van het kind hun specifieke opvoedingstaken.

Hoe kijken wij naar opvoeden?
Onze belangrijkste taken ontlenen we aan de pedagogische doelen van de Nederlandse psycholoog Marianne Riksen . We hebben voor deze doelen gekozen omdat we, naast het bieden van opvang en een speelplek, onze opvoedende taak de belangrijkste vinden.